ÀGORA VILANOVA

Centre d'estudis

 


CURS GRADUAT ESO

 
Requisits d’accés: Tenir més de 18 anys.
Prova: Àmbit de la comunicació (4 hores):
- Llengua i literatura catalana (100 punts. S’ha d'aprovar mín. 40%)
- Llengua i literatura castellana (100 punts. S’ha d'aprovar mín. 40%)
- Idioma estranger (Anglès). 100 punts
La nota d’aquest àmbit és la mitja de les tres notes, però s’ha d’obtenir un mínim de 40 punts en català i castellà per a superar l’àmbit encara que la mitja sigui de 5 o superior.
  
Àmbit cientificotecnològic (3 hores):
- Ciències de la naturalesa
- Matemàtiques
- Tecnologia
- Salut i medi ambient
En l’avaluació dels exercicis es té en compte el plantejament, la resolució i la solució del problema. Els exercicis incomplets reben la puntuació proporcional corresponent.

Accés Universitat Per A Majors De 25 I 45 Anys


Preparació per a superar les proves d’accés
Requisits d’accés: Tenir més de 25 anys

Prova: Les proves s’estructuren en dues fases

Fase general: Igual per a tots els candidats.
La fase general té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.


La fase general consta de quatre exercicis:
 
A. Comentari de text
B. Llengua catalana
C. Llengua castellana
D. Llengua estrangera (Anglès)
 

Fase específica: Estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau. La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.


S’estructura en 5 opcions:
 
A. Arts i Humanitats (filosofia, geografia, història contemporània, història de l’art, literatura)
B. Ciències (biologia, física, matemàtiques, química)
C. Ciències de la Salud (biologia, estadística, física, matemàtiques, química)
D. Ciències socials i jurídiques (economia de l’empresa, estadística, geografia, història contemporània, matemàtiques)
E. Enginyeria i Arquitectura (dibuix tècnic, física, matemàtiques, química)Durada del curs, horaris, convocatòries i convalidacions: consultar a la recepció